تکرار آخرین آزمایش غیرعادی داروین

Charles Darwin's last experiment: At the time, Darwin's friends suggested this expression was 'crying from grief' - modern day observers perhaps more accurately described this as 'confused'

دوستان داروین اظهار داشتند که این حالت " گریه از روی غم" است و ممکن است ناظران مدرن آن را "مبهوت" توصیف کنند

 Poor test subject: Here Darwin stimulated the 'corrugator supercillii', which caused the expression of 'suffering' to Darwin's audience - today, people said this was a mix of 'sad, concerned, and frantic'

داروین عضله بالای مژگانی را تحریک کرده که موجب بروز احساس "رنج" از دیدگاه مخاطبان داروین شده است و ممکن است امروز افراد آن را حالت " غم ، نگران و عصبی" توصیف کردند

Galvanising the platysma and the frontal, depressed lower jaw, Darwin described this as terror - today's audience said it was 'fearful/surprise and horror'

شوک عضلات عضله جلدی گردن و فرونتال، تنزل فک پائین داروین این تصویر را "وحشت " توصیف کرده و مخاطب امروز آن را " بیمناک و شگفت زده" توصیف کردند

داروین مجذوب عکسهای دوشون دو بولونیه عصب شناس فرانسوی شده بود که این حالات چهره را " ژیمناستیک روح" توصیف کرده بود.

داروین از دوستانش خواست که بهترین واژه را برای توصیف هر تصویر به کار بگیرند و پس از آن عبارات را اصلاح کرد تا بهترین واژه را برگزیند.

براساس گزارش دیلی میل، هدف نهایی داروین تشخیص این بود که آیا کدهای جهانی احساسات وجود دارند یا خیر و آیا این کدها طی تاریخ  از طریق زبان یا فرهنگ تغییر می کنند یا خیر.

اکنون پروژه مکاتبات داروین در دانشگاه کمبریج این آزمایش را با بهره گیری از اینترنت انجام داده و از پاسخهای 18 هزار نفر در مقایسه با 24 نفر داروین بهره برده است، شیوه ای که از آن به عنوان جمعیت سپاری یاد می شود.

این دانشگاه اعلام کرده است که داروین بسیار کنجکاو بد و ما امیدواریم که بتوانیم این کنجکاوی را تحریک کنیم. تا به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم: آیا احساسات دارای کد هستند؟ این کدها چیست و چه تعداد هستند؟ چرا ما احساسات خود را اینچنین توصیف ی کنیم؟ چگونه ما می توانید کدهای احساسات را تشخیص دهیم و مطمئن باشیم که سایرین هم نسبت به آن همان احساس را دارند؟

Darwin described this as 'agony, torture, and fright'. Today's audience described this as 'angry/shocked'

داروین این تصویر را به عنوان درد و رنج، شکنجه و وحشت توصیف کرده و مخاطبان امروز آن را خشم و وحشت زدگی " توصیف کرده اند

 Discoloured with age, this image shows a 'frightened, agonised' expression - today's audience agreed this was a 'horrified/shocked' look

این تصویر از نظر داروین حالت وحشت زده و درحال عذاب داشته و مخاطبان امروز به طور جمعی اظهار داشتند که این نگاهی وحشت زده و شوک زده است

 Here the photographer, Duchenne de Boulogne, makes an appearance as he lifts the eyebrows to create what both audience agree is a 'surprised' face

در این تصویر عکاس ، دوشون دو بولونیه نیز درحالی که ابروهای مرد را بالا برده تا مخاطبان احساس یک چهره متعجب شده را داشته باشند نیز در تصویر مشاهده می شود

 Finally a (forced?) smile: Darwin described this as 'laughter', modern viewers called it a 'happy'

در نهایت خنده (اجباری؟) داروین این تصویر را خندیدن توصیف کرده و مخاطب امروز آن را شاد دانسته است

منبع: خبرگزاری مهر

/ 0 نظر / 159 بازدید