رودولف دیزل

رودولف دیزل در سال 1858 در فرانسه متولد شد و کار خود را به عنوان یککارشناس یخچال برقی آغاز کرد. برای مدت ده سال او روی موتورهای حرارتی مختلفی،از جمله موتور هوا با نیروی خورشیدی کار کرد. ایده‌های دیزل برای یک موتور وقتیاحتراق در سیلندر رخ می‌دهد در سال 1893 منتشر شد، یک سال بعد از آن که برای اولینحق امتیازش درخواست داده بود،امتیاز 608845 را برای موتور دیزلیدریافت کرد. موتورهای دیزلی امروزی، نسخه‌های تصحیح شده و بهبود یافته از مفاهیماصلیرودولف دیزل هستند. آنها اغلب در زیردریایی‌ها، کشتی‌ها، لوکوموتیوها وبارکش‌های بزرگ و در دستگاه‌های تولیدی برقی استفاده می‌شوند.
اگرچه او بیشتر به خاطر اختراع موتور گرمایی اشتعالی بافشار که اسم او را بر خود گرفته است، مشهور بود، دیزلهم‌چنین به عنوان یککارشناس حرارتی و یک متخصص علوم اجتماعی قابل احترام بوده است. اختراعاتدیزلسهنقطه مشترک دارند: آنها برمبنای قوانین یا فرایندهای طبیعی فیزیکی به تبدیلاتگرمایی مربوطند. آنها مشخصاً درگیر طراحی مکانیکی هستند و انگیزه ایجاد آنها در اصلفکر مخترع درباره نیازهای جامعه ‌شناسی بوده است. دیزل در واقع با انگیزة قادر ساختنصنعت‌گران مستقل برای رقابت در صنعت، به ایدة موتور دیزلی رسیده است.
در Augsburg در دهم اگوست 1983، مدل اولیه دیزل، یکسیلندر آهنی ده فوتی با یک چرخ طیار در پایه‌اش، برای اولین بار با نیروی خودش بهکار در آمد. دیزل دو سال دیگر را برای ایجاد اصلاحات گذراند و در سال 1896 مدلدیگری با کارآیی تئوری 75% در مقابل موتور بخار با کارآیی 15% معرفی کرد. در 1898،دیزل یک میلیونر بود. موتورهای او برای دادن نیرو به خطوط لوله‌کشی، دستگاه‌هایالکتریکی و آبی، اتومبیلها، بارکش‌ها و کمی پس از آن در معدن‌ها، کارخانه‌ها،عرصه‌های نفتی و حمل و نقلهای اقیانوسی استفاده می‌شدند.

/ 0 نظر / 11 بازدید