دیوید هیلبرت

دیوید هیلبرت در 23 ﮊانویه ی سال 1862 در شهرکونیگسبرگ ،شهری در روسیه ی فعلی، متولد شد و در 14 فوریه ی سال 1943 در شهر گوتینگنآلمان چشم از جهان فرو بست. وی از سال 1886 تا 1895 به تدریس ریاضیات در دانشگاهکونیگسبرگ اشتغال داشت و ما بقی عمر پر بار علمی خود را در فاصله ی سال های 1895 تا 1930 در دانشگاه گوتینگن سپری کرد. هیلبرت را می توان یکی از بزرگ ترین ریاضی داناندر تمامی عصر ها دانست. وی کارهای بسیار ارزشمندی در شاخه های متنوعی از ریاضیاتانجام داده است. یکی از مهم ترین کارهای وی در صورت بندی اصل های هندسه ی اقلیدسی (وبه طور کلی هندسه ی اصل موضوعی) است. وی کتاب «مبانی هندسه» را در سال 1899 منتشرکرد که هدف آن مربوط کردن اصل های موضوعه ی هندسه به اصل حساب بود. وی در این کتاببه شرح نتیجه های مطالعات خود در این زمینه پرداخته است.

اصل توازی هیلبرت (یا اصل توازی هیلبرت برای هندسه یاقلیدسی) چنین است : «هر چه باشدخط L و هر چه باشد نقطه ی A غیر واقع بر خط L و P صفحه ی شامل A و L باشد. آن گاهحداکثر یک خط در صفحه یP ، گذرا از A موجوداست که شامل هیچ نقطه ای از L نیست.»

در سال 1900 و در کنگره ی بین المللی ریاضی دانان، هیلبرتفهرستی از 23 مساله را ارائه کرد که با جرات می توان گفت که با قرار گرفتن «حل اینمساله ها» در صدر هدف های ریاضی دان ها، عملا" خط مشی پیشرفت ریاضیات در قرنبیستم تعیین شد.

هیلبرت هم چنینعلاقه ی مخصوصی به برخی زمینه های فیزیک داشت و کارهای مهمی نیز در این زمینه هاانجام داده است. این علاقه به طور خاص در تعامل های وی با اینشتین و در راستای صورتبندی «نسبیت عام» نمود پیدا کرده است. هیلبرت را اغلب به عنوان ریاضی دانی مطلقا" محض می شناسند. اما او رئیسسمینار فیزیک اتمی مشهور گوتینگن بود که تاثیر عظیمی بر توسعه ی نظریه ی کوانتومداشت.

از بین 23 مساله ی معروفهیلبرت، 3 مساله تا کنون حل نشده باقی مانده اند.

/ 0 نظر / 16 بازدید